ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
سه کانال آبیاری در ولایت های پکتیا و نورستان بازسازی می شوند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 10 اسد 1396 ساعت 18:35

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور حمایت از دهقانان و رشد زراعت، کار احیای کانال قریه پرونز و کانال آبیاری قریه شنیگل ولایت نورستان را آغاز کرد.
باشنده های روستای پرونز و شنیگل در ولایت نورستان از این دو کانال آبیاری مستفید می شوند. هردو کانال به صورت مجموعی 4091 متر طول داشته و هزینه ساخت آن به 15 میلیون و 535 هزار افغانی می رسد. هزینه بازسازی این دو کانال از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت شده است. این کانال ها قرار است در جریان یک سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
پس از تکمیل کار این دو پروژه در قریه جات پرونز و شینگل به گونه مجموعی 530 جریب زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد.
درهمین حال، کار بازسازی یک کانال آبیاری در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا نیز آغاز شد.  این کانال به حمایت مالی اداره کمک های انکشافی سویس ساخته می شود وهزینه آن چهار میلیون و سه صد هزار افغانی تخمین شده است. مدت بازسازی این کانال سه ماه در نظر گرفته شده است که پس تکمیل شدن آن  452 جریب زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت. از این پروژه123 خانواده در  روستاهای کامران خیل و خواجه خیل مستفید می شوند.
ایجاد و بازسازی شبکه های آبیاری و تنظیم آب در مزرعه از برنامه های مهم وزارت زراعت است واین وزارت توانسته در جریان دو سال گذشته تا  180 شبکه آبیاری را در کشور بازسازی کند.

###