ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
دومین برنامه ی«گپ های خودمانی» با هارون نجفی زاده برگزارشد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 10 اسد 1396 ساعت 17:58

دومین برنامه ی« گپ های خودمانی» از سلسله برنامه های جدید در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، به هدف تبادل تجارب روزنامه نگاران موفق با خبرنگاران تازه کار و علاقمند به رشته خبرنگاری، امروز با هارون نجفی زاده، خبرنگار و رییس دفتر تلویزیون فارسی بی بی سی در کابل، برگزار شد.

در این برنامه، آقای نجفی زاده، تجارب، یاد داشت ها، خاطرات و نحوه زندگی یک روزنامه نگار موفق را به گونه خودمانی با شرکت کننده ها توضیح داد.
شرکت کننده های این برنامه، برخی از پرسش هایی را نیز در مورد زندگی حرفه یی، دشواری های کار روزنامه نگاری، فرصت ها و چالش های آن، با آقای نجفی زاده مطرح نمودند.

برنامه ی «گپ های خودمانی»، فرصتی است به روزنامه نگاران تازه کار تا با استفاده از تجارب و زندگی حرفه یی خبرنگاران موفق، بتوانند آینده درخشانی در فعالیت های آینده رسانه یی شان داشته باشند.

برنامه نخست،گپ های خودمانی با مجیب مشعل، نویسند و روزنامه نگار نیویارک تایمز، دو هفته پیش در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد.
قابل یادهانیست که برگزاری چنین برنامه هایی در هفته های آینده، از سوی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نیز ادامه خواهد داشت.