ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
بیشتر از 14000 هزار درخواست کننده برای 492 بست در برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی واجد شرایط امتحان شناخته شده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 06 ثور 1396 ساعت 09:24

به تعداد 492 بست کارکنان پروژه برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، که قبلا ً از طریق ویبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده شده بود، که طی آن 25480  تن درخواست نموده اند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تمامی درخواستی ها و اسناد مرتبط به آن را بررسی و شامل لست ابتدایی درخواست کننده گان نموده است.


حدود 70فیصد درخواست کنندگان از مجموع 25480 درخواست کننده، دارای درجه تحصیلی حد اقل لیسانس می باشند، که از این میان حدود 9 فیصد آنها را خانم ها تشکیل میدهد و بیشتر از 14000 درخواست کننده با در نظرداشت معیارات استخدام که حد اقل درجه لیسانس میباشد، از جانب کمیته موظف واجد شرایط امتحان جمعی شناخته شده است. تمام پروسه  ای ترتیب درخواست ها واسناد کاندیدان توسط نمایندگان جامعه مدنی، شبکه زنان افغان، رسانه ها و نماینده گان ولسی جرگه نظارت گردیده و موارد نظارت توسط نهاد های متذکره شامل تمام مراحل استخدام خواهد بود.


استخدام شفاف، بیطرف و مبتنی به اصل شایستگی از مکلفیت های اصلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تعهدات جدی رهبری این کمیسیون میباشد، به همین منظور کمیته موظف تحت رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد امتحان جمعی تعداد 492 بست عملیاتی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را با استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی تحت نظارت نمایندگان جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ، شبکه زنان افغان و رسانه ها در یک فضای کاملاً شفاف راه اندازی نماید.


ترتیب سوالات، برگزاری و اخذ امتحان جمعی از جانب افراد اکادمیک و نهاد ثالث انجام یافته و همچنان نمره دهی اوراق امتحان با استفاده از سیستم ها و وسایل تکنالوژی انجام می یابد و هیچگونه مداخله افراد در گزینش کاندیدان نهائی امکان پذیر نخواهد بود که تمامی این موارد شفافیت پروسه را بصورت کامل تضمین مینماید. برعلاوه تمام واجدین شرایط امتحان جمعی قبل از امتحان شامل سیستم بیومتریک میگردد ،که از اصل شایستگی و حصول اطمینان از ارائه امتحان توسط کاندیدان اصلی کمک مینماید.


قابل تذکر است، که تاریخ معین امتحان جمعی، زمان و محل اخذ کارت امتحان و شامل شدن در سیستم بیومتریک از طریق اطلاعیه رسمی و همچنان از طریق رسانه های همگانی و بطور مستقیم به اطلاع کاندیدان واجد شرایط بزودی رسانیده خواهد شد. برعلاوه لست ابتدائی درخواست کنندگان و لست کاندیدان واجد شرایط از طریق ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز به نشر خواهد رسید.


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از ادارات ذیربط، جامعه مدنی و رسانه ها صمیمانه درخواست می نماید که با نظارت از پروسه امتحان جمعی بمنظور تامین شفافیت این اداره را همکاری لازم نمایند. این کمیسیون همچنان بمنظور تقویت نقش زنان در ادارات، خصوصاً از طبقه اناث واجد شرایط تقاضا میکند تا جهت احراز این بست ها در رقابت آزاد اشتراک نمایند.

###