ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
بیشتر از ۲۵۰۰۰ درخواست کننده برای ۴۹۲ بست برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی به رقابت خواهند پرداخت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 23 حمل 1396 ساعت 08:54

با تاسی از هدایت مقام ریاست جمهوری جهت آغاز برنامه توزیع تذکره الکترونیکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی و همکاری با اداره تذکره الکترونیکی، وزارت مخابرات و اداره امور ریاست جمهوری موظف شده اند تا پروسه استخدام کارکنان جدید پروژوی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز نماید.

بدین ملحوظ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تعداد ۴۹۲ بست برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را به تاریخ ۱۳ حمل الی ۲۰ حمل سال جاری از طریق وبسایت های www.jobs.gov.afو  www.jobs.af به اعلان سپرد.

متعاقب ختم اعلان بست های مذکور، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به تعداد  ۲۵۴۸۰ درخواست کاندیدان را از طریق اعلان متذکره دریافت نموده است.

بدینوسیله به اطلاع تمام درخواست دهنده گان برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی رسانیده میشود که تمام پروسه استخدام مطابق به طرزالعمل ها و قوانین مربوطه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وبطور شفاف، بیطرف و مبتنی بر اصل شایستگی و رقابت آزاد میباشد. 
درین مرحله کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی اسناد ۲۵۴۸۰ درخواست کننده را مطابق طرزاالعمل و لوایح وظایف مربوطه مورد بررسی قرار داده و لست نهائی کاندیدان واجد شرایط را غرض امتحان رقابتی عمومی ترتیب مینماید.
به منظور تسریع روند کاری پروسه  توزیع تذکره الکترونیکی امتحان رقابتی آن به شکل جمعی انجام میگردد. امتحان رقابتی عمومی برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیک توسط نماینده های جامعه مدنی (گروه کاری مشترک جامعه مدنی) ،شبکه زنان افغان و رسانه ها نظارت میگردد.

قابل ذکر است آنعده از کارکنان که در گذشته از طریق رقابت آزاد، طی یک آزمون عمومی در آغاز سال ۱۳۹۱ (در خیمه لویه جرگه)جذب اداره توزیع تذکره الکترونیکی شده بودند، بدلیل سرمایه گذاری قبلی روی تجارب و مهارت های شان و به اساس شرایط مندرج ماده هشتم طرزاالعمل استخدام کارکنان پروژه ئی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی و شرایط استخدام لوایح وظایف جدید، به آنها اولویت داده خواهدشد.

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بصورت خاص 30 فیصد از مجموع بست های برنامه ملی توزیع تذکره الکترونیکی را به طبقه اناث واجد شرایط اختصاص خواهد داد.

###