ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
با بیجا شده گان در ولایت بغلان کمکهای نقدی صورت گرفت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 16 حمل 1396 ساعت 15:22

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مبلغ 19082000 نزده میلیون و هشتاد ودو هزار افغانی پول نقد را به بیجاشده های  ولایت بغلان فرستاد.

این مقدار پول به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور خریداری مواد غذایی وغیر غذایی به بیجاشده های حوادث طبیعی وغیر طبیعی به ولایت بغلان فرستاده شده است.

پیش از این نیز بنابر حکم مقام عالی ریاست جمهوری، به منظور دلجویی و مساعدت برای بیجا شدگان ناشی از جنگ های اخیر، حوادث طبیعی و شماری از هموطنان ما که از کشور پاکستان به ولایت بغلان عودت نموده اند، مبلغ بیست دومیلیون ونه صدو هجده هزار افغانی از کود 92 اضطرار به این ولایت فرستاده شده بود.

پول متذکره برای 2500 فامیل عودت کننده از کشور پاکستان و 774 فامیل بیجاشده ی ناشی از جنگ ونا امنی ها، توزیع گردیده است.

خریداری مواد غذایی و غیر غذایی به بیجاشده های حوادث طبیعی و غیر طبیعی ولایت بغلان، تحت نظر کمیسیون مبارزه باحواث ولایتی صورت خواهد گرفت.