ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کنفرانس مشترک سخنگویان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 25 حوت 1395 ساعت 15:12

سخنگویان وزارت های ترانسپورت ، اداره هوانوردی ملکی، شاروالی کابل واداره مستقل اراضی امروز طی کنفرانس خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ، گزارش های کاری یک سالۀ شان را بارسانه ها شریک ساخت.


حکمت الله قوانچ سخنگوی وزارت ترانسپورت گفت " کشور دوست هندوستان ۳۵۰ عراده ملی بس شهری را در دست ترمیم دارد  وهم چنان ۱۳۰ عراده ملی بس که از جانب وزارت ترانسپورت ترمیم گردیده به بهره برداری سپرده خواهد شد" .
وی میگوید: وزارت ترانسپورت ۱۳۱ نقطه را برای ترمینل های ستندرد در سراسر کشور تثبیت نموده که کار عملی آن در سال آینده آغاز خواهد شد.


ایشان اضافه کردند در سال جاری ۱۵ مقرره های مختلف وزارت ترانسپورت به وزارت عدلیه کشور فرستاده شده که در صورت تصویب سهولت های لازم را در عرصه های مختلف ترانسپورتی فراهم خواهد ساخت.
به گفته آقای قوانچ وزارت ترانسپورت ۴۰۰ اتحادیه باربری را مورد بررسی وارزیابی قرار داده که  ۱۹۱ اتحادیه نسبت عدم رعایت
قوانین لغو گردیده اند.


در همین حال قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی کشور می گوید : عواید اداره هوانوردی ملکی در سال گذشته ۳ میلیارد افغانی را در برمی گرفت ولی در سال جاری این عواید به ۴ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
به گفته آقای رحیمی میدان هوائی ولایت نیمروز با هزینه ۶۵۲ میلیون افغانی به پایه اکمال رسیده و هم چنان میدان هوائی ولایت فراه که به هزینه ۶.۵ میلیون دالر از کمک های کشور قطر کار اعمار آن به پایان رسیده است.
وی تاکید کرد که این میدان های هوائی سهولت های لازم را برای هموطنان ما فراهم می سازد.


درین کنفرانس خبری جلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل از انتقال مدیریت ترافیک در تشکیلات شاروالی کابل در آینده نزدیک خبرداده افزودند :  شاروالی امسال ۳۰۰ کیلومتر سرک را در شهر کابل کانکریت ، جغل اندازی واسفالت نموده است.
موصوف می افزاید شاروالی کابل ۴۰۰ نقطه ایستگاه شهری را تثبیت نموده ودر سال آینده به ساخت وساز آن آغاز می نماید هم چنان شاروالی کابل ساده سازی پروسه های اداری را در عرصه صدور مجوز از ۱۲۰ قدم به ۱۸ قدم کاهش داده است.
ایشان تاکید کردند که شاروالی کابل برنامه تنظیفی ۵ حوزه را به سکتور خصوصی سپرده و سیستم معاشات کارمندان این اداره  بانکی سازی گردیده وکدر های جوان از طریق رقابت در شاروالی کابل استخدام شده اند.
وی اشاره کردندکه بیش از ۱۰۰ قضیه فساد مربوط کارمندان شاروالی  به ارگانهای عدلی وقضائی سپرده شده ودوسیه هایشان تحت کار اند.
در همین حال حسین رحمانی سخنگوی اداره مستقل اراضی افغانستان می گوید " این اداره برای ۵۰ سال آینده برای اراضی افغانستان ستراتیژی را روی دست دارد وبه شدت روی آن کار می نماید "
وی می افزاید : اداره اراضی افغانستان نو تشکیل بوده در سال جاری ۶۰۰ نفر جوان را جذب این اداره نموده که در بخش های مختلف مصروف فعالیت می باشند.