ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
تحقیقات پیرامون شفاخانه سردار محمد داوود خان توسط افراد متحصص به پیش برده می شود PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 25 حوت 1395 ساعت 15:04

این مطلب را هلال الدین هلال معین ,وزارت دفاع ملی در امور کشف ،استخبارات ستراتیژیک ورئیس هیئت بررسی رویداد تروریستی شفاخانه سردار محمد داوود خان طی کنفرانس خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تدویر گریده بود بیان داشت.


آقای هلال گفت " دشمن توسط عمال خود در یک حمله انتحاری داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان گردیده که در نتیجه ۵۰ تن از هموطنان مارا شهید و ۳۱ نفر دیگر را زخمی نموده اند "
به گفته ایشان تحقیقات پیرامون قضیه جریان داشته وتیم از افراد متخصص موضوع را پیگیری نموده در صورت انکشاف وقتا فوقتا پيشرفت قضیه از طریق رسانه ها به اطلاع هموطنان ما قرار خواهد گرفت.


موصوف می گوید " هرکسیکه درحادثه تروریستی شفاخانه سردار محمد داوود خان مورد سو استفاده قرار گرفته باشد مورد پیگرد قرار میگیرد وبه مراجع عدلی وقضائی معرفی خواهد شد تا به کیفر برسند.
معین کشف واستخبارات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی گفت " درین حادثه موتریکه مورد استفاده قرار گرفته نمبر پلیت جعلی داشته ، واسطه انتحار کننده به اساس غفلت کارمندان داخل محوطه شفاخانه شده ومالک موترشناسائی گردیده است".
آقای هلال در ختم کنفرانس خبری از باز داشت ۲۴ نفر که به ظن دست داشتن با مهاجمین متهم اند نیز یاد کرده افزودند که این افراد  در توقیف ارگانهای امنیتی قرار دارد.
شفاخانه سردار محمد داود خان مربوط وزارت دفاع ملی می باشد که روزانه حدود ۴۰۰۰ هزار مراجعه کننده دارد.