ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
برگزاری رقابت ده طرح تجارتی میان شاگردان 43 لیسه PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 22 جدي 1395 ساعت 11:26

با حضور جناب محترم دکتور اسدالله محقق جهاني معین و سرپرست وزارت معارف رقابت شاگردان 43 لیسه شامل لیسه های شهر و ولایت کابل و ولایات پروان، بامیان و ننگرهار دایر گردید.
در ابتدأ محترم دکتور اسدالله محقق جهانی سرپرست وزارت معارف ضمن اینکه از این اقدام نیک و علمی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث ابراز تشکری نمودند، راه اندازی این گونه رقابت ها و المپیاد ها را در سطح مکاتب مرکز و ولایات یگانه راه به هدف رشد استعداد های جوانان دانسته و خواهان آن شدند تا همه ساله تحت عناوین مختلف به تدویر همچو رقابت های علمی باید مبادرت ورزید.
متعاقباً محترم فضل الربی حقبین رئیس موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث هم پیرامون موضوع صحبت نموده و به همکای های بیشتر خود در این راستا تأکید نمودند.
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یکجا با وزارت معارف افغانستان برنامه نصاب درسی تشبث را در 43 لسیه (لیسه های عالی زرغونه، لامعه شهید، خواجه عبدالله انصاری، ام البنین، رحمان مینه، ذکور خواجه مسافر، علی احمد پوپل، عبدالوکیل ولایت ننگرهار، لیلا صراحت ولایت پروان و لیسه عالی ذکور مرکز ولایت بامیان) تطبیق می نماید که در حال حاضر در این ولایت برای بیش از 34000 شاگرد تدریس میگردد.
این برنامه طی سال های اخیر توسط متشبثین خصوصی بین المللی (CIPE) تهیه شده است که حاوی معلومات و دانستنی های در پیوند به ابزار انکشاف تجارت در چوکات اقتصاد بازار آزاد، رهبری، قبول خطرات اقتصادی، ابتکار و پشت کار و رابطه میان اقتصاد بازار آزاد و دموکراسی برای جوانان می باشد.
مجموعاً در این رقابت چنانچه گفته شد 43 لیسه شامل بوده که از جمله 27 لیسه آن دخترانه است.
شاگردان لیسه های مذکور طرح های خویش را در ارتباط به تشبث و تجارت طی سال تعلیمی به صورت اختیاری تهیه و تقدیم هیات ارزیابی می نمایند.
در این سال جمعاً 966 شاگرد، طرح های خود را به هدف ارزیابی به دسترس استادان تشبث قرار داده اند که از جمله 966 طرح آن، 410 طرح که شامل ده – ده طرح بهترین از هرلیسه می باشد توسط استادان انتخاب گردیده است.
گفتنی است که ارزیابی نهای از سوی هیأت متشکل از نماینده گان وزارت های: معارف، تجارت، مالیه و نماینده های سکتور خصوصی، استادان پوهنتون صورت خواهد گرفت که درنتیجه سه بهترین برگزیده شدند، که مقام اول را محترمه روشنا از لیسه نسوان رحمان مینه، مقام دوم را هوسی عسکری از لیسه لامعه شهید و مقام سوم را شکیبا مشتاق از لیسه مرکزی بامیان از آن خود نمودند.
شایان ذکر است که: موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث مستقر در کابل یک نهاد غیر سیاسی و غیر حکومتی بوده که در برج قوس 1389 راجستر و رسماً به کار آغاز نموده است.

با احترام
ریاست نشرات و اطلاعات وزارت معارف