ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
در کود اضظرار یک میلیارد افغانی داریم PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 20 جدي 1395 ساعت 09:10

ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث طی کنفرانس خبری از آماده گی این اداره در فصل سرما خبر داده تاکید کردند برای سه ماه زمستان ۱۲۲ میلیون افغانی در نظر گرفته شده که هر ولایت از ۳ الی ۵ میلیون افغانی سهمیه دارند که در صورت نیاز از آن استفاده صورت میگیرد.
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث افزود : این وزارت برای رسیده گی به حالات اضطرار سالانه یک میلیارد افغانی بودجه دارد ودر حالات اضظرار ازین پول کار گرفته میشود.


آقای برمک تاکید کرد علاوه از پول فوق الذکر موسسات همکار اداره مبارزه با حوادث طبیعی در صورت بروز حادثه غیر مترقبه آماده کمک ورسیده گی به آسیب دیده ها استند کمک های این موسسات در اسرع وقت صورت میگیرد.


وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث علاوه کرد که این وزارت در سال آینده برنامه ملی کاهش خطرات و برنامه پاکسازی ماین هارا در چوکات این وزارت روی دست دارد که با تطبیق این دو برنامه خطرات وحوادث غیر مترقبه تا حد کاهش پیدا خواهد کرد.


به گفته وی تخریبات تاسیسات عام المنفعه از جانب دشمنان صلح وثبات افغانستان بالغ به ۱.۶ میلیارد افغانی میرسد ووزارت مالیه افغانستان متعهد شده که مقدار این هزینه را برای بازسازی دوباره این تاسیسات به ادارات مربوط تادیه نماید.
در فصل سرما همواره تعداد از هموطنان ما دچار آسیب طبیعی میگردند ولی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان آماده گی های لازم را برای رفع این چالشها دارد.