ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
دارالإنشای شورای وزیران: PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 18 جدي 1395 ساعت 09:54

از ماه حمل الی اخیر عقرب ٬۱۳۹۵ درطی مدت هشت ماه گذشته٬ شورای وزیران ۱۴ جلسه تشکیل داده٬ که طی این جلسات مجموعا ۱۴۴ فیصله که شامل ۶۹۵ وظیفه می‌باشد صادرگردیده و مصوبات آن جهت تطبیق به وقت و زمان معین به وزارت‌‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی ارسال گردیده است.
به اساس گزارش‌های واصله از جمله این فیصله‌ها و وظایف تا اکنون ۵۰۴ وظیفه از جانب وزارتخانه‌ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان اجرا گردیده٬ ۵۹ وظیفه تحت اجرا قراردارد٬ از تحقق ۱۳۲ وظیفه محوله گزارش مواصلت نکرده‌است و نزد این اداره نا اجرا تلقی می‌گردد. به این ترتیب ۷۳٪ فیصله‌ها و وظایف اجرا گردیده٬ ۸٪ تحت اجرا قراردارد و ۱۹٪ فیصد تاهنوز اجرا نگردیده است.
شورای وزیران بعد از بحث و تبادل نظر هدایت داد تا وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل برای تعقیب و اجرای مصوبات با دارالإنشای شورای وزیران همکاری نمایند و گزارش اجراآت خویش را به این اداره ارسال نمایند