ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
برخی موسسات عضو اکبر فعالیت های شان از سال ۲۰۱۴ را در بخش تعلیم و تربیه، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت به رسانه ها توضیح دادند PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 20 ميزان 1396 ساعت 15:55

به اساس تلاش های دولت افغانستان ، شرکای انکشافی ، جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی پیشرفت قابل ملاحظه در سیستم معارف کشور رونما گردیده است، به اساس تلاش های موثر توانمندی جامعه ، تقاضای دسترسی برای آموزش مخصوصاً میان طبقه اناث افزایش یافته است.
موسسات غیر دولتی با کمک جامعه ۴۰۰۰۰۰طفل (۶۰ % طبقه اناث) را در مکاتب جامعه در ساحات دور دست در فراگیری آموزش کمک و حمایت میکنند. کمیته سویدن برای افغانستان ۲۵۰۰ معلم ، ۷۰۰۰۰ طفل را در ۱۳ ولایت افغانستان در عرصه فراهم آوری چانس های تعلیمی برای تعلیم و تربیه رایگان برای اطفال خیمه نشین کمک و حمایت میکند ، همچنان اطفال دارای معلولیت را در سیستم های تعلیمی و ارائه تعلیمات ابتدائی برای ۴۶۵۰ طفل و بازگشت کننده گان نیز تمرکز دارند.


بسیاری از موسسات غیر دولتی در افغانستان آموزش ها را برای تقویت ظرفیت معلمین و مامورین مکاتب ارائه مینمایند. از سال ۲۰۱۶ بدینسو ۷۰۰۰ نفر توسط کمیته ناروی برای افغان ها در بخش های اداره ، آموزش معلمین ، برنامه های انکشافی نرسری برای اطفال زیرسن ۶ سال ، کاهش خطرات و غیره آموزش داده است . کمیته ناروی برای افغان ها سرمایه گذاری متداوم را در عرصه فراهم آوری ترفیع دیپلوم ها برای معلمین در همکاری با انستیتیوت تربیه معلم تحت نظر وزارت معارف انجام داده است . مثال دیگر آن فراهم آوری زمینه برنامه ماستری برای درج و تنوع در سیستم تعلیمی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید پروفیسور استاد ربانی میباشد.


موسسات غیر دولتی همچنان رول عمده را در عرصه خودکفایی جوانان از طریق تعلیم و تربیه اجتماعی و اقتصادی مثل برنامه تعلیمی و کارفرمائی موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث بازی می کند که این برنامه ۳۴۰۰۰ متعلیمن لیسه های عالی (۵۲% طبقه اناث و ۴۸% طبقه ذکور) را که سالانه حدوداً ۱۰۰۰۰ فارغ را درولایت های ننگرهار ، پروان ، بامیان و کابل فارغ میدهد تحت پوشش قرار می دهد.  کمیته ناروی افغانستان توانمند سازی زنان و اطفال را از طریق ۲۴ گروپ های کاری آموزش و پرورش می دهد.


موسسات غیر دولتی یک رول حیاتی و تاریخی را در فراهم آوری دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه مخصوصاً در ساحات دور دست بازی میکند. بطور مثال موسسه نی قلعه بودجه اعمار ۸ باب تعمیر مکتب ، دیوار احاطه ، چاه آب ، منبع معلوماتی و صنوف درسی اضافی در ساحات مرکزی افغانستان برای ۶۰۰۰ پسرها و دخترها را فراهم نموده است .
دخیل بودن موسسات غیر دولتی در ارائه خدمات و در عین زمان متمم تلاش های دولت بوده تاجوابگو به ضروریات افراد و اشخاص محروم از قبیل دختران ، اقلیت ها ، اطفال دارای معلولیت ، اطفال خیابانی ، بازگشت کننده گان و اطفال بیجا شده گان داخلی میباشد.
###