ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
گزارش فعالیت ها و دستاورد های 3 ساله وزارت امور زنان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 11 ميزان 1396 ساعت 16:29

دلبر نظری وزیر امور زنان، روز سه شنبه از کار 3 ساله اداره اش طی کنفرانسی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گزارش داد. او گفت وزارت امور زنان  به عنوان یک اداره مهم و کلیدی، محوری برای حل مشکلات زنان معروض به خشونت، مرجعی برای کاریابی زنان  و اداره پالیسی ساز حکومت برای زنان است که در طی 3 سال حکومت وحدت ملی به دستاورد هایی نیز دست یافته اند.


بانو نظری افزود: در بخش حراست و داد خواهی برای زنان از سال 1393 تا ربع دوم 1396 به تعداد 20147 قضیه حقوقی زنان که 18224 قضیه آن موارد خشونت ثبت وزارت شده است که از جمله 5186 قضیه آن از طریق مشوره دهی و مصالحه حل و 14962 قضیه آن به نهاد های عدلی و قضایی ارجاع گردیده است.


وزیر امور زنان همچنان گفت که 4668 زن به مرکز حمایوی در مرکز و ولایات معرفی شده اند که از جمله 2119 تن آنان بعد از حل و فصل قضایا به خانواده های شان باز گشتند.

دلبر نظری افزود: به اثر دادخواهی این وزارت در 25 فرمان مقام ریاست جمهوری راجع به زنان محبوس تخفیف صورت گرفت که در نتیجه آن 309 زن مورد عفو قرار گرفت و در مجازات 311 تن دیگر تخفیف به عمل آمد. همچنان تعدادی از اسناد و قوانین چون کود جزا ، قانون شکنجه ،قانون مدنی اسناد ملکیت ، قانون منع و ازار و اذیت جنسی و سند رسمی نکاحنامه ها از دیدگاه جندر مرور و نظریات اصلاحی  به ادارات ذیربط جهت تعدیل ارایه گریده است.

بانو نظری در بخش گسترش جندر و مبارزه با خشونت  گفت : به اثر دادخواهی امور زنان کمیسون های  منع ازار و اذیت زنان در 30 اداره و کمیته های جندر در 13 وزارت نیز ایجاد شده ست . وزیر امروز زنان علاوه کرد که در بخش رفاه اقتصادی و کاریابی نیز کار های ارزنده ای از جانب اداره اش برای زنان صورت گرفته است که از جمله 2370 زنان به پروژه توسعه رهبری پروموت در مرکز ولایات معرفی شده و 1700 از دختران لیسانس از طریق پروموت به ادارات دولتی معرفی شده اند. برای 3000 زن از طریق پروژه های سیوای کشور هندوستان زمینه آموزش های حرفوی فراهم گردیده و برای 2228 زن نیازمند در شرکت های خصوصی کار فراهم کرده است.
###