ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
نصب سیستم راداری پیشرفته برای کنترول وحفظ ومراقبت حریم فضایی کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
  
دوشنبه 16 اسد 1396 ساعت 10:18

اداره هوانوردی ملکی، قرار داد کنترول وحفظ ومراقبت دستگاه های رادار را با شرکت تالس، سازنده این سیستم امضاء کرد. محمود شاه حبیبی، رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی که روز یکشنبه در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در مورد اهمیت این قرار داد صبحت می کرد، افزود: "با بهره برداری از سیستم راداری(MLAT)  حریم فضایی کشور برروی اسکرین رادار می آید ومصون تر می شود." این سیستم سبب افزایش ظرفیت ترافیک هوایی حریم فضایی افغانستان شده وفرصت ها برای افزایش راه های هوایی میسر می گردد. به گفته رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، استفاده از سیستم  (MLAT) فاصله بین هواپیما هارا در ابعاد عمودی وافقی کاهش می دهد وفیس پرواز ها از 500 دالر امریکایی به 700 دالر در هر پرواز افزایش می یابد.
عواید حریم هوایی افغانستان که در سال 1396- 40 میلیون دالر امریکایی بوده است، بافعال شدن سیستم( MLAT) به 58 میلیون دالر خواهد رسید.
هزینه نصب این سیستم 24 میلیون یورو بوده ومصارف حفظ ومراقبت آن در هرسال نزدیک به 9 میلیون یورو تخمین شده است.
###