ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
وزارت مالیه، میزبان بیستمین جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 17 سرطان 1396 ساعت 18:01

بیستمین جلسه ویژه بورد مشترک نظارت وانسجام، فردا یکشنبه ۱۸ سرطان سال روان با تمرکز برموضوعات ذیل در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد:
- پیشرفت های انجام شده پس از کنفرانس بروکسل وتطبیق تعهدات آن
- برنامه های ملی دارای اولویت
- ارایه گزارش وبحث روی چگونگی تطبیق تعهدات دوجانبه دولت وکشورهای تمویل کننده زیر چارچوب حسابدهی متقابل
- مبارزه با فساد اداری
- ایجاد اصلاحات درخدمات ملکی، سکتور قضایی، اصلاح سکتور عامه
-اشتغالزایی، زیربنا وسکتور خصوصی؛ موضوعات اساسی مورد بحث جلسه بورد مشترک نظارت وانسجام را تشکیل می دهند.
جلالتمآب محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای کابینه، سفیران کشورهای تمویل کننده مقیم کابل وشریکان انکشافی افغانستان، در این جلسه حضور به هم می رسانند.
ریاست مشترک این جلسه را وزیر مالیه وفرستاده دبیر کل ساز مان ملل برای افغانستان(یوناما) بردوش دارند.

حکومت وجامعه جهانی در کنفرانس بروکسل روی ۲۴ شاخص عمده برای سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تعهد کرده اند که از آن جمله ۱۵ تعهد آن مربوط به حکومت افغانستان ۹ تعهد دیگر برعهده جامعه جهانی است.
اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات مالی، توانمند سازی اقتصادی وسیاسی بانوان، اصلاح قوانین مربوط به مدیریت زمین ورشد سکتور خصوصی، شفافیت وحسابدهی درصنایع استخراجی وساده سازی پروسه ها وفراهم آوری سهولت ها برای سرمایه گذاران، از تعهدات اساسی افغانستان بوده است.
تعهدات جامعه جهانی هم بربنیاد کنفرانس بروکسل، در بخش های موثریت کمکها، گزارشدهی از مصرف کمک ها، مصرف کمک ها در مطابقت با اولویت های حکومت افغانستان متمرکز بوده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور گفت: "بورد مشترک نظارت وانسجام اساسی ترین میکانیزم هماهنگی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان وکشورهای تمویل کننده است." اعضای این بورد را وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، سفیران کشورهای تمویل کننده مقیم کابل، نماینده گان جامعه مدنی، سکتور خصوصی ودیگر موسسات وسازمان های بین المللی تشکیل می دهند.

بورد مشترک نظارت وانسجام در سال ۲۰۰۶ میلادی بربنیاد مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده است. از آن زمان بدینسو این بورد توانسته منحیث یک میکانیزم مشترک میان دولت افغانستان وجامعه بین المللی روی موضوعات مختلف از جمله طرح وتدوین پالیسی های مشترک، حسابدهی متقابل و ایجاد هماهنگی بهتر با راه اندازی جلسات منظم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وکشورهای تمویل کننده، عمل کند.
###