ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
صرفه جویی 1.8 میلیارد دالری وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶ PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 27 ثور 1396 ساعت 16:49

وزارت احیاء وانکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۵  پنجاه ودو پروژه انکشافی را که قیمت اولی آن 8.2 میلیارد افغانی بود، قرار داد کرده است. انجنیر نصیر احمد درانی، وزیراحیاء وانکشاف دهات که روز چهارشنبه دریک  نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخن می گفت، افزود: "پس از بررسی دقیق ارزش واقعی 52 قرارداد از 8.2 میلیارد افغانی به 6.5 میلیارد افغانی کاهش یافته و1.7 میلیارد افغانی صرفه جویی شده است."

تعدیل قرار دادها از رویداد های نادر در وزارت احیاء وانکشاف دهات بوده وبه دو مورد انجامیده است. آقای درانی گفت که در نتیجه تعدیل دو قرار داد بیش از یک میلیون دالر از شرکت تطبیق کننده به حکومت بازگردانده شده است. درهمین حال بیش از شصت میلیون افغانی از بابت جریمه ها صرفه جویی شده است. چنانکه وزیر احیاء وانکشاف دهات گفت: "شماری از موسسات همکار برنامه همبستگی ملی که اکنون جایش را به برنامه میثاق شهروندی داده است، به دلیل کم کاری ها بیشتر از 64 میلیون افغانی جریمه شده اند."

آقای درانی همچنان گفت که درجریان سال مالی 1395 چهارقضیهء تخطی از قانون که در آن نزدیک به بیست تن از کارکنان این وزارت متهم شناخته شده اند، به مراجع عدلی وقضایی فرستاده شده است. او به مشکلاتی از جمله تهدید های امنیتی در برابر برخی پروژه های وزارت احیاء وانکشاف دهات اشاره کرد اما وعده داد که وزارت اش در همکاری با مسوولان امنیتی ولایات وبا استفاده از افراد بانفوذ، بر رفع مشکلات کوشیده است