ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
نشست هماهنگی سخنگویان ارشد سکتور امنیتی برگزار گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 21 سرطان 1396 ساعت 17:28

سخنگویان ارشد سکتور امنیتی حکومت، روز چهارشنبه ۲۱ سرطان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، بر هماهنگی بیشتر در راستای یکدست سازی اطلاعات و شریک کردن آن با رسانه ها، تأکید کردند.

فیروز بشری، معاون مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در مورد کار مشترک با سخنگویان و رسانه ها توضیح داده وروی اهمیت هماهنگی درعرصه اطلاع رسانی صحبت نمود.

در همین حال، سخنگویان حکومت ادامه نشست های هماهنگی سخنگویان ارشد سکتور امنیتی را برای فراهم سازی زمینه اطلاع رسانی وهماهنگ سازی اطلاعات امنیتی مفید تلقی کردند وخواهان افزایش برگزاری اینگونه نشست ها شدند.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری که ریاست جلسه را برعهده داشت، با صحبت های رهنمودی خود برای سخنگویان حکومت، بریکدست بودن اطلاعات وهماهنگی بیشتر میان سخنگویان حکومت تأکید داشت.
###