سید شاه حسین مرتضوی بحیث سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور تعیین گردید چاپ
  
پنجشنبه 26 حوت 1395 ساعت 11:02

بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و منظوری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، سید شاه حسین مرتضوی برعلاوۀ وظیفه فعلی، بحیث سرپرست دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری، تقرر حاصل نموده است.

آقای مرتضوی از مدت یک سال بدینسو در دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری بحیث معاون این ریاست ایفای وظیفه می کند و تجارب طولانی در عرصه روزنامه نگاری در رسانه های کشور دارد.