ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
افغانستان به یک جنگ اعلان ناشده مواجه است PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 24 حوت 1395 ساعت 14:18

این مطلب را عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت سرحدات ، اقوام وقبائل در نشست خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود بیان داشت.
آقای لیوال گفت " جنگ افغانستان جنگ داخلی نه بلکه یک جنگ اعلان ناشده منطقوی می باشد " وی تاکید کرد تشنجات اخیریکه در دوطرف خط دیورند بوقوع پیوسته مردمان دوطرف خط فرضی دیورند را که دارای فرهنگ وخون مشترک هستند آسیب پذیر ساخته واین امر برای ساکنان دوطرف مرز مورد قبول نمی باشد.


سرپرست وزارت سرحدات میگوید : بیش از صد سال مردمان دو طرف خط دیورند به شکل خود مختار زندگی داشته اردوی پاکستان به بهانه جنگ با تروریسم حضور خصمانه پیدا کرده وخود مختاری مردم این مناطق را به چالش کشیده است.
وی می افزاید هر تصمیم سیاسی در مورد این منطقه باید به خواست مردمان دو طرف سرحد اتخاذ شود ودرین شرایط که جنگ جریان دارد همچو تصامیم قابل قبول نیست.


به گفته ایشان رفت وبرگشت مال التجاره افغانستان از آبهای پاکستان یک حق قانونی بوده ومسدود شدن راه های ترانزیتی خلاف اصول دپلوماتیک بوده ، نیاز است تا پاکستانی ها در سیاست شان تجدید نظر نماید.
موصوف تاکید کرد که وزارت سرحدات افغانستان در قبال این مسئله خاموش نبوده تنشهای مرزی را به دقت زیر نظر دارد وبا سران اقوام دوطرف خط دیورند در تماس بوده تا به این مشکل از راه های معقول آن حل گردد.
کشور پاکستان خلاف تمام موازین بین المللی وعرف دپلوماتیک از چندی بدیسنو دروازه سرحدی طورخم وسپین بولدک را مسدود نموده است.