faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon

خبر های بخش ارتقای ظرفیت

ورکشاپ آموزشی آمرین اطلاعات وروابط عامه وزارت دفاع ملی در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت پایان یافت

ورکشاپ مذکور به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت کاری آمرین آگاهی عامه قول اردو ها و کارمندان مطبوعاتی وزارت دفاع ملی راه اندازی شده بود، توسط  استادان ...

دور جدید آموزشی عکاسی آغاز شد

شهرسازی، وزارت کارامور اجتماعی ، وزارت معدن، وزارت صیحت عامه ،وزارت انرژی آب  وعودت مهاجرین ) به تاریخ ۱۹ حمل سال د۱۳۹۱ که به مدت ده روز ادامه خواهد داشت آغاز نمود وت...

آغاز صنف جدید آموزشی فن مصاحبه وکنفرانس مطبوعاتی درمرکز اطلاعات ورسانه ها حکومت

، سرحدات ،وزارت دولت درامورپارلمانی در این مرکز دایر گریده است.

 

دور آموزشی متذکره به تاریخ پنج حمل سال  روان اغاز شده و مدت پنج روز ادامه دارد، که در آن به ت...

دور دوم کار آموزان از مرکز اطلاعات ورسانه ها حکومت فارغ گردیدند


این پروگرام که برای فارغان پوهنځی های ژورنالیزم، حقوق وعلوم سیاسی و پوهنځی علوم اجتماعی به راه افتاده بود به تاریخ ۱۰ حوت سال ۱۳۸۹ آغاز وبه تاریخ ۱۰ حوت سال ۱...

صنف جدید آموزش فلمبرداری آغاز شد

وصنایع،مخابرات،صحت عامه، ترانسپورت،سرحدات،معارف و وزارت دولت در امور پارلمانی) به تاریخ ۲۰ فبروری سال ۲۰۱۲ م که به مدت چهار هفته ادامه خواهد داشت آغاز نمود. بخش آمو...

آغاز صنف جدید آموزشی گزارش نویسی واعلامیه مطبوعاتی

دور جدید آموزشی گزارش نویسی اعلامیه مطبوعاتی  درمرکز اطلاعات ورسانه ها حکومت داریر گردید.

دور آموزشی متذکره به تاریخ 29 دلو  سال روان اغاز شده و مدت ده  روز ادامه خواهد داشت، که در آن به تعداد 19 تن اشتراک دارند.

 

 این صنف آموزشی به سلسله دوره های قبلی اموزشی بخش اموزش و ارتقای ظرفیت مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت جهت بلند بردن دانش مسلکی کارمند مطبوعاتی دفاتر وزارت خانه ها  دایر گردیده است.

 

قابل یاد آوریست، که بخش آموزش و ارتقای ظرفیت مرکز و اطلاعات و رسانه های حکومت همواره در تلاش است تا ظرفیت های اطلاع رسانی کارمندان مطبوعاتی دولت را در کشور بالا ببرد. که تا اکنون صنف های آموزشی متعدد را در مورد گزارش نویسی، نوشتن اعلامیه و دعوت نامه مطبوعاتی، عکاسی و فلمبرداری برای کارمندان بخش های اطلاع رسانی ادارات دولتی دایر نموده است.

 

صنف اموزشی ارتباطات عامه به پایان رسید

دور جدید آموزشی گزارش نوسی، فن مصاحبه، اعلامیه مطبوعاتی، کنفرانس مطبوعاتی ومهارت های سخنگویی که از سوی بخش آموزش و ارتقای ظرفیت مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برای کارمندان مطبوعاتی ریاست های مختلف ولایت لوگر در مرکز دایر گردیدبود پایان یافت .

 

دور آموزشی متذکره به تاریخ  اول دلو سال روان آغاز گردید بود و مدت پنج  روز ادامه داشت.  در کورس مذکور ۱۰ تن از کارمندان امور عامه ولایت لوگر اشتراک کرده بودند.

 

این صنف آموزشی به سلسله دوره های قبلی آموزشی برای بلند بردن ظرفیت های کاری کارمندان مطبوعاتی ولایات دایر گردیده بود.

قابل یاد آوری است، که بخش اموزش و ارتقای ظرفیت مرکز و اطلاعات و رسانه های حکومت همواره در سدد بلند بردن دانش مسلکی کارمندان مطبوعاتی دولت و رسانه های خصوصی می باشد، تا روند اطلاع رسانی را در کشور بهبود بخشد. که تا اکنون صنف های اموزشی متعدد را در مورد گزارش نویسی، نوشتن اعلامیه و دعوت نامه مطبوعاتی، عکاسی و فلمبرداری را برای کارمندان مطبوعاتی ولایات دایر نموده است .

 

دور جدیدآموزش فلمبرداری آغازشد

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت مرکزاطلاعات و رسانه های حکومت  به سلسه صنوف آموزشی قبلی خویش صنف جدید آموزش  فلمبرداری را به اساس تقاضا  کارمندان مطبوعاتی وزارت خانه های (شهرسازی، فوایدعامه، مالیه وعودت مهاجرین ) به تاریخ  ۱۶جنوری سال۲۰۱۲ که به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت آغاز نمود وتوسط یک تن از استادان این بخش جک پگانو که از تجربه کافی تدریس دراین  بخش برخورداراست تدریس می شود، بخش آموزش و ارتقای ظرفیت مرکز رسانه های حکومت همواره درجهت بلند بردن مهارتهای مسلکی کارمندان مطبوعاتی وزارت خانه و رسانه های ازاد افغانستان تلاش می کند.

آغاز صنف جدید آموزشی فن مصاحبه در مرکز اطلاعات ور سانه های حکومت

دور آموزشی متذکره  به تاریخ دهم جدی سال روان اغاز شده و مدت سه روز ادامه دارد که توسط استاد عزت الله اکبری ماستر ترینر ژور نالیزم تدریس می گردد که در آن به تعداد 16 تن کاراموز اشتراک دارند.

 

صنف جدید آموزشی فن مصاحبه به سلسله دوره های قبلی اموزشی به ابتکار بخش اموزش و ارتقای ظرفیت مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت جهت بلند بردن دانش مسلکی کار اموزان دایر گردیده است.

 

قابل یاد آوریست، که بخش اموزش و ارتقای ظرفیت مرکز و اطلاعات و رسانه های حکومت همواره در تلاش است تا ظرفیت های اطلاع رسانی را در کشور بالا ببرد. که تا اکنون صنف های اموزشی متعدد را در مورد گزارش نویسی، نوشتن اعلامیه و دعوت نامه مطبوعاتی، عکاسی، فلمبرداری برای کار آموزان و کارمندان بخش های اطلاع رسانی ادارات دولتی دایر نموده است.

آغاز دور جدید آموزش گزارش نویسی


مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به سلسله برنامه های قبلی آموزشی خود برنامه مذکور را بر اساس تقاضای وزارت خانه ها ی مالیه, انکشاف شهری , زراعت و مالداری , فواید عامه و کار امور اجتماعی برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان بخش مطبوعاتی داریر گردیده بود.


قابل یاد آوریست، که بخش ارتقای ظرفیت مر کز اطلاعات و رسانه های حکومت همواره جهت رشد سویه مسلکی کارمندان بخشهای مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت خانه ها اقدام به تدویر همچو برنامه ها می نماید.

دوردوم برنامه کارآموزی

  برنامه کار آموزی  به تاریخ اول جوزا ۱۳۹۰ مصادف است به ۲۲ ماه می ۲۰۱۱ به صورت کتبی و شفاهی در دانشگاه کابل اعلان شد. این برنامه  از طریق ویب سایت  مرکز اطلاعات  و رسانه های حکومت نیز به نشر رسید. تقاضانامه به پوهنځى هاى زبان و ادبیات و هنرهای زیبا توزیع گردید. آخرین مهلت تسلیم درخواستى ها ۱۷ جوزا (۷جون ) بود، که تا این مدت به تعداد ۱۷۰ تقاضانامه از این دو پوهنځى جمع آوری شد. قابل  یاد آوری است  که اعلان برنامه، تنظیم و توزیع فورمهاى در خواستى به همکاری مدیریت تدریسی  پوهنځی ها انجام شده است. این درخواستى ها شامل سوالات بود در مورد بیوگرافی و فعالیت های درخواست کنند گان که قبلآ انجام داده اند. پروسه امتحان این دور برنامه کار آموزی به شکل کانکور بوده؛ که به تاریخ ۲۲جوزا(۱۲جون) از تمام متقاضیان  در داخل مرکز رسانه های حکومت اخذ گردید که در نتیجه ۸۰ تن از متقاضیان انتخاب شده و به مرحله  دوم را ه یافتند.


مرحله دوم(دور نهایی) امتحان به دو گروپ ۴۰ نفری تقسیم شده و هر کدام در گفتگو ها و مصاحبه های مستقیم و به شکل گروپی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که درنتیجه ۱۷ تن به حیث کار آموز در مرکزاطلاعات و رسانه های حکومت معرفی می شوند .

شیوه ارزیابی:

مجوعه نمرات امتحان به شکل کانکور(امتحان اول)۶۰ نمره بوده که ۴۰ نمره برای مقاله و ۲۰ نمره برای پرسشهای کوتاه اختصاص داده شده بود. در ابتدا تقاضانامه ها از اسامی جدا شده و باشماره شناساسی(کود) در بانک اطلاعاتی ثبت شد. شماره های شناساسی با عث شده تا افرادی که در نمره دهی اشتراک د اشته اند از مشخصات متقاضی بی خبر باشند. این شیوه همچنان باعث شده  تا فشارهای بیرونی برای دخالت در ارزیابی ها به حد اقل برسد. برعلاوه هر تقاضانامه توسط یک کمیته بررسی شده و هر یک از پرسشها به شمول مقاله توسط دونفر ارزیابی شده است.
اوسط نمرات اعطا شده به درخواستى حساب شده و در بانک اطلاعاتی برای ارزیابی نهایی دور اول مورد استفاده قرار گرفته است. ارزیابی دونفره از هر پر سش بدون دسترسی به نمرات اعطایی ارزیابی قبلی باعث میشود تا امتیاز دهی شفاف تر و دقیق تر باشد. متقاضیان واجد شرایط و دارنده بلندترین نمرات از ۶۰الی ۴۸ به دور نهایی راه یافتند.
مجموعه نمرات  دور نهایى امتحان ۴۰ نمره میباشد که به دوبخش  تقسیم شده است. بخش اول شامل پرسشهای انفرادی ازطرف داوران است و بخش دوم شامل سوالات عمومی و ارایه جواب به سوالات  به شکل گروپی میباشد. که درنتیجه اخذ دو امتحان به شکل کتبی و شفاهی ۱۷ کار آموز به  اساس لیاقت و شایستگی به مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معرفی خواهند گردید.
قابل یاد آوری است که ریاست و معاونیت مرکز، مدیریت آموزش و ارتقای ظرفیت، مدیریت منابع بشری و همکاران روابط با رسانه ها، نظارت  بر رسانه ها، اگاهی  عامه  و مشاورت مرکز  در ارزیابی ها سهم داشتند.


چگونگی فعالیت کارآموزان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
   به اساس قرارداد یکساله  میان کار آموزان و مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، کار آموزان  مدت چهار ماه درمرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در شش دیپارتمنت تقسیم شده و به شکل دورای  در این دیپارتمنت ها که هر دور آن   ۱۷ روز را در بر میگیرد کار میکنند، دراین مدت کا ر آموزان روزانه دو ساعت پیرامون موضوعات مختلف آموزش می بینند. بعد از ختم این مدت، کار آموزان به وزارت خانه ها معرفی شده و مدت ۸ ماه در وزارت خانه به کار گماشته خواهند شد.

 

 


 


 

دوردوم برنامه آموزشی نوشتن اعلامیه مطبوعاتی به پایان رسید

این برنامه که به مدت 4 روز ادامه داشت از سوی بخش آموزش و ارتقای ظرفیت این مرکز راه اندازی گردیده بود

در این برنامه کار مندان بخش اطلاع رسانی وزارت های مالیه ، سرحدات، فواید عامه، وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت دولت در امور پارلمانی اشتراک داشتند به گفته اشتراک کننده گان این سیمینار، نوشتن اعلامیه های مطبوعاتی یکی از وظایف عمده کارمندان بخش اطلاع رسانی ادارات بوده و همه روزه با آن سروکار دارند و در چنین حالت نوشتن اعلامیه بهتر در امور کاری شان موثر می باشد.

 

قابل ذکر است که بخش اموزش و ارتقای ظرفیت های مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت بنابر تقاضا کارمندان بخش اطلاع رسانی ادارات دولتی سیمینار های مختلف را دایر می نماید.

 

برنامه آموزشی گرافیک دیزاین به پایان رسید

برنامه آموزشی گرافیک دیزاین که از سوی بخش آموزش و ازتقای ظرفیت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برای کارمندان بخش اطلاع رسانی وزارت خانه های مختلف راه اندازی گردیده بود و به مدت ۱۰ روز ادامه داشت با توزیع تصدیق نامه به اشتراک کننده ها به پایان رسید.

 

به گفته عبدالمقدم یکتن از اشتراک کننده های این برنامه، گرافیک دیزاین برای کارمندان بخش اطلاع رسانی وزارت خانه ها خیلی موثر بوده و در پیشبرد کار های رسانه ای مهم تلقی میگردد و باعث میگردد تا کار ها به شکل بهتر و مسلکی تر انجام گیرد

 

گفتنی است این پنجمین برنامه آموزش گرافیک دیزاین در سه ماه اخیر است که بنا بر تقاضای بخش اطلاع رسانی وزارت خانه ها از سوی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت راه اندازی می شود .

 

برنامه آموزشی گرافیک دیزاین پایان یافت

در این برنامه  10 تن از  کارمندان بخش روابط عامه وزارت های مختلف  شرکت داشتند. این برنامه به مدت دوهفته  دوام داشت که با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنند ه گان به پایان رسید.

 

دوره جدید آموزش عکـاسی

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به سلسله برنامه های قبلی خویش صنف جـدید آموزش عکاسی را به تاریخ 15 حوت سال جاری برگزار می نماید.

کورس آموزشی عکاسی مدت ده روز با تدریس استاد نجیب الله مساپر یکی از عکاسان مشهور کشور، برگزار می شود.

این کورس به اساس تقاضای وزارت مخابرات، ترانسپورت، وزارت فــواید عامه، اطلاعات وفرهنگ، روزنامه انیس، آژانس باختر واداره عــالی حفاظت ازمحیط زیـست به راه انداخته می شود. موضوعات مانند؛ کار با بخش های مختلف کمره ، ترکیب رنگ ها، استفاده از لینزها، ترکیب عکس با استندرد ای اس، طرق انتقال عکس به کمپیوتر، نگهداری عکس و کار با فوتوشاپ شامل این کورس می شود.

 

برنامه آموزشی گرافیک دیزاین به پایان رسید

این برنامه که به تاریخ 12 فبروری آغاز گردیده بود با توزیع گواهینامه به اشتراک کننده ها، به پایان رسید.

سید مهدی موسوی یکتن از اشتراک کننده های این سیمینار به ویب سایت مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: "در این دوره آموزشی همه چیز جنبه عملی داشت ومن بسیار خوشحال هستم که موضوعات جدید را آموختم."

این دوره آموزشی به مدت ده روز به اساس تقاضای رسانه های مختلف برگزار گردیده بود که ژورنالیستان رسانه های داخلی در آن آموزش دیدند.

 

برنامه آموزشی گرافیک دیزاین اغاز یافت

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت های مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به سلسله برنامه های آموزشی قبلی، این بار برنامه آموزشی( گرافیک دیزاین) را راه اندازی نموده است.

در این برنامه آموزشی که به تاریخ 12 فبروری آغاز گردید 10 ژورنالیست از رسانه های مختلف آموزش می بینند.

این برنامه مدت 9 روز ادامه داشته و در اخیر برنامه برای شرکت کننده ها تصدیق نامه توزیع خواهد شد.

 

برنامه آموزشی"رهبریت" اغاز می شود

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت های مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ، قرار است برنامه آموزشی مسلکی را به تاریخ پنجم ماه فبروری سال جاری در این مرکز دایر نماید ، در این برنامه که کارمندان مطبوعاتی وزارتخانه های مختلف در آن اشتراک خواهند کرد ، به مدت ده روز موضوعات مختلف لیدرشپ یا رهبریت تدريس مى شود.

 

 گفتنی است که این برنامه دومین برنامه آموزشی پروگرام سه ماهه بلندبردن ظرفیت کاری کارمندان مطبوعاتی دولت می باشد، در صورت اشتراک فعالانه دربرنامه، تصدیقنامه از طرف مرکز رسانه های حکومت به اشتراک کننده گان توزیع می گردد .

 

پایان برنامه آموزشی مسلکی صدا

 

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت های مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برنامه آموزشی مسلکی صدا(تصحیح صدا ، ثبت صدا، و چگونگی اضافه نمودن افکت بالای صدا) را به تاریخ 15 جنوری سال جاری برگزارنمود.

 

این  برنامه که به تعداد 10 کارمند وزارتخانه های اقتصاد، صحت عامه ، و وزارت حج اوقاف و ارشاد درآن اشتراک نموده بودند به تاریخ اول ماه فبروری به پایان رسید. این برنامه آموزشی یکی از برنامه های پروگرام سه ماهه بلند بردن ارتقای کارمندان دولت می باشد. این پروگرام به سه سطح در نظر گرفته شده است : سطح ابتدایی ، سطح متوسط، سطح عالی که هر بخش به مدت سه ماه جریان خواهد داشت .

 

سیمینار آموزش عملی عکاسی به پایان رسید

بخش آموزش و ارتقای ظرفیت ها مرکزاطلاعات و رسانه های حکومت ،صنف آموزش عملی عکاسی را که  به اساس تقاضا وزارت خانه های احــیا وانکشاف دهات ، ترانسپورت وهوانوردی وسرحدات واقوام وقبایلی  به تاریخ 14 عقرب سال جاری برگذار نموده بود ،ومدت شش روز را دربر گرفت با اشتراک فعال اشتراک کننده گان به پایان رسانید.  


موضوعات مانند : کار با بخش های مختلف کمره ، ترکیب رنگ ها ا ستفاده از لینز ها، ترکیب عکس با استندارد ای اس  طریق انتقال عکس با کامپیوتر نگهداری عکس، و کار با فوتوشاپ دراین صنف عملی تدریس گردید .

 

آغاز برنامه آموزشی فن عکاسی

    بخش آموزش و ارتقا ظرفیت مرکزاطلاعات و رسانه های حکومت به اساس تقاضا وزارت خانه های احــیا وانکشاف دهات ، ترانسپورت وهوانوردی وسرحدات واقوام وقبایل صنف آموزش عملی عکاسی را به تاریخ 14 عقرب سال جاری برگذار نمود کورس مذکور مدت شش روز دوام دارد.