ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد را به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی منظور کرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 22 حمل 1396 ساعت 09:09

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ، ۲۷ قرارداد و موضوعات تدارکاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نتیجه ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی منظور گردید.
پروژه های منظور شده شامل:
- تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط دافغانستان برشنا شرکت

- تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژه انتقال لین برق از سرحد ترکمنستان الی نور جهاد

- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه

- تدارک ۱۴ قلم مواد اعاشوی تاسیسات صحی وزارت صحت عامه

- تدارک بخش اول سیستم زیربنایی و تکنالوژی معلوماتی برای وصل نمودن مستوفیت ها و گمرکات به مرکز وزارت مالیه

- قرارداد امور ساختمانی سیستم گرم کن و سردکن مربوط وزارت مالیه

- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی

- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت پوهنتون ننگرهار

- تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی

- تدارک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

- و تمدید میعاد ساختمان سرک شرنه الی انگور اده

دراین جلسه، قرارداد پیشنهادی تکمیل کار باقیمانده و اضافه کاری تعمیر هفت منزلۀ معینیت تامیناتی وزارت امور داخله، تدارک هفت قلم تجهیزات سیستم جدید کامپیوتری، تدارک ۱۲ قلم تجهیزات لازم اطفائیه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع ملی، پیشنهاد فسخ قرار داد تیل بخش هوایی وزارت دفاع ملی و قرارداد پیشنهادی دآریانا افغان هوایی شرکت جهت تدارک تیل طیارات میدان های هوایی داخلی کشور رد شد.
جلسه فیصله نمود که کار باقیمانده تعمیر مربوط وزارت امور داخله توسط تصدی خانه سازی به پایه اکمال برسد، قرارداد های سیستم کمپیوتری و لوازم ضد حریق وزارت دفاع ملی به داوطلبی مجدد سپرده شود و قرارداد تیل میدان های هوایی داخلی مجدداً طبق فیصله کمیسیون طی مراحل گردد.
کمیسیون تدارکات ملی، پروسۀ داوطلبی خدمات امنیتی میدان های هوایی بین المللی حامد کرزی، کندهار و هرات را لغو نمود و فیصله کرد که قرارداد این بخش با شرکتی که در حال حاضر خدمات را فراهم می نماید و تجارب نیز دارد، از سر گرفته شود. جلسه همچنان فیصله نمود که شرکت فعلی باید مالیات خویش را با وزارت مالیه تصفیه نماید.
کمیسیون تدارکات ملی موضوع قرارداد انتقالات هوایی بیشتر از ۳۰ هزار تن حجاج افغانی را به بیت الله شریف مورد بحث قرار داده فیصله کرد تا پروسه داوطلبی که در واقع نتیجه مطلوب نداشته فسخ و وزارت ارشاد، حج و اوقاف در زمینه از سرگیری طی مراحل این قرارداد با دآریانان افغان هوایی شرکت اقدام نماید.
رئیس جمهورغنی اظهار داشت که به پروسه حج برای خانواده های شهدا سهمیه مد نظر گرفته شود و ریاست عمومی اداره امور در هماهنگی با وزارت ارشاد، حج و اوقاف موضوع را بگونه شفاف و عادلانه پیگیری نماید.
محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز گفت که در پروسه طی مراحل قرارداد با دآریانا افغان هوایی شرکت در جهت کاهش قیمت حتی الامکان و بگونه معقول و مناسب آن توجه صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد تجدید نظر وزارت فواید عامه را در رابطه به پروژه سرک دوشی الی بامیان مورد مداقه قرار داده و هدایت داد، تا موضوع پروژه متذکره با تمویل کننده آن ( بانک جهانی) توسط وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی شریک ساخته شود و نتیجه آن دو باره به کمیسیون جهت تصمیم گیری ارایه گردد.
کمیسیون نظر پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر تکمیل بخش اول و سوم سرک کندهار الی ترینکوت را تأیید ننمود و فیصله کرد که این پروژه توسط لوای انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار وزارت فواید عامه به پایه اکمال رسد.
کمیسیون تدارکات ملی گزارش هیات بررسی موضوع خریداری دو فروند طیاره نوع بوینگ که چند سال قبل توسط وزارت دفاع ملی از شرکت هوایی آریانا خریداری شده بود، استماع نموده و موضوع را جهت پیگیرد عدلی و قضایی به لوی سارنوالی محول نمود تا بعد از بررسی به مرکز عدلی و قضایی راجع گردد.
در پایان، به پاس تلاش ها و همچنان تقویت و بهبود سیستم تدارکات وزارت دفاع ملی، به خانم پگی کورکوران مشاور بخش تدارکات این وزارت مدال عالی دولتی ملالی قهرمان معرکۀ میوند تفویض شد.
در این جلسه محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، دکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت سیگار و اداره سیستیکا حمایت قاطع، برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه نیز اشتراک داشتند.#
.