ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
جلسه شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 25 حوت 1395 ساعت 09:49

جلسه شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ دایر گردید.

در این جلسه در مورد طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت‌های ساختمانی، شناسایی چالش‌های شاروالی‌ها، طرح انکشاف شهر جدید سروبی و طرح نهایی انتقال مدیریت عمومی ترافیک کابل به شاروالی کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا سید عثمان سادات رئیس امور مسکن وزارت شهرسازی، طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت‌های ساختمانی را به جلسه ارایه کرده، گفت که مطابق این طرح ما شرکت‌های ساختمانی را به طور رایگان راجستر، کتگوری و ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت که شرکت‌های متذکره دارای بخش‌های عمرانی، برق رسانی، میخانیکی و ساختمان عمومی می‌باشند و برای درجه بندی آن چهار معیار از جمله تحصیلات، تجربه کاری، امور قبلی و توان مالی در نظر گرفته می‌شود.

سیدعثمان سادات خاطرنشان کرد که شرکت‌ها به سیستم آنلاین ارزیابی تخنیکی می‌شوند که با این کار در صدور جوازها شفافیت و سرعت به وجود می‌آید، از عملکرد شرکت‌ها نظارت بهتر صورت می‌گیرد و از فساد و جعل جلوگیری می‌شود.

بعداً سیدسعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن گفت که در گذشته روی ظرفیت سرک‌ها توجه صورت نگرفته بود، اما حالا می‌خواهیم با ثبت و راجستر شرکت‌ها، آن‌ها را درجه بندی نمائیم تا کار به اهل آن سپرده شود.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، گفت که وزارت اقتصاد نیز روی رده بندی شرکت‌ها کار کرده است و باید هر دو طرح به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد تا مورد تایید قرار گیرد. وی افزود که مسئولیت ثبت و راجستر شرکت‌ها به نهادی داده شود که در پروژه‌ها دخیل نباشد.

داکترنجیب الله مجددی گفت که اسناد شرکت‌ها باید به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

انجنیر محمود بلیغ وزیر فواید عامه، گفت که طبقه بندی شرکت‌ها باید از سوی یک اداره انجام شود و در این کار نهادهای اجرایی (آن‌های که پروژه می‌دهند) نباید دخیل باشند.

عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، گفت که ما در کنار این‌که شرکت‌ها را ثبت می‌کنیم، باید ارزیابی در کارهای شان نیز داشته باشیم تا معلوم گردد که کارها را به صورت درست انجام داده اند و یا خیر.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان گفت که هدف ما باید ساده و سریع سازی پروسه‌ها باشد. وی افزود: ما از ظرفیت شرکت‌های خصوصی استفاده می‌کنیم، اما این شرکت‌ها باید کارهای شانرا بهتر انجام داده و اصلاحات لازم را در شرکت‌های شان بیاورند.

رئیس‌جمهور گفت که ظرفیت شرکت‌ها به صورت بی‌طرفانه تثبیت شود تا بدانیم چند شرکت دارای ظرفیت بهتر وجود دارد و همچنان روی تفکیک وظایف شرکت‌ها باید کار صورت گیرد.

در این جلسه ضمن این‌که طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت‌های ساختمانی در پرنسیب مورد تایید قرار گرفت، رئیس‌جمهور گفت که نظریات ارائه شدۀ این جلسه نیز در طرزالعمل متذکره گنجانیده شوند.

متعاقباً چالش‌های شاروالی‌ها و پیشنهادات برای حل آن، توسط عبدالباقی پوپل سرپرست اداره مستقل ارگان‌های محل، به جلسه ارائه گردید.

وی گفت که این چالش‌ها شامل موجودیت ۷۰ فیصد ساحات غیررسمی و غیر پلانی در شهرها، موانع در راستای مشارکت عامه و خصوصی از بابت عدم تصفیه زمین، نبود نقش موثر برای شاروالی‌ها در پروسه پلان‌گذاری و اعمار شهرک‌ها، کندی در بازنگری ماستر پلان‌ها و تهیه پلان‌های تفصیلی، نبود زمین در اختیار اکثر شاروالی‌ها برای توزیع نمرات به ورثۀ شهدا و معلولین، نبود امکانات جهت عرضه خدمات در شهرهای آسیب دیده و تاخیر در طی مراحل منظوری تشکیل و بودجه شاروالی‌هامی‌باشند.

سپس اشتراک کنندگان جلسه نظریات شانرا در این رابطه ارائه کردند و رئیس‌جمهور گفت که مراحل برای منظوری بودجه شاروالی‌ها باید کوتاه شود. وی تاکید کرد که هر گونه فسادی که در رابطه به توزیع زمین به فامیل‌های شهدا صورت می گیرد برملا شود و نباید در این رابطه اغماض صورت گیرد.

رئیس‌جمهور گفت که در رابطه به توزیع زمین به معلولین، معلمین و مهاجرین باید برنامه‌های واضح داشته باشیم.

رئیس‌جمهور غنی با اشاره بر این‌که شهرک‌ها باید انعکاس دهندۀ تمام مردم باشد، گفت که در برخی از شهرک‌ها که در زمینه توزیع زمین فساد وجود داشته است، باید بررسی گردد.

بعداً الهام عمر هوتکی رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت، طرح انکشاف شهر جدید سروبی را به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که این طرح شامل مطالعه حالت موجودۀ ولسوالی سروبی، مفکوره‌های پلان‌گذاری شهر جدید سروبی، پلان شهر اقتصادی سروبی، ساحات خدماتی، سیستم ترانسپورتی، زیربناهای شهری، تطبیق پروژه‌های عاجل برای عودت کننده گان، ساحه پیشنهادی برای قریه جات زراعتی و ماستر پلان شهر جدید سروبی می‌باشد.

قیس حسن رئیس مخابرات و مواصلات ولسی جرگه، گفت که اساس گذاری و ماستر پلان انکشاف شهر جدید سروبی به گونه ای باشد که جنبه عملی پیدا کند. وی گفت: منطقه سروبی برای ایجاد فابریکات زمینه‌های خوبی دارد، زیرا در آنجا آب وافر و برق موجود است.

جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، گفت که این طرح و مدل خوب است که در آن توازن بین منابع طبیعی و انکشاف وجود دارد. وی افزود که ساحات پیشنهاد شده برای تطبیق پلان باید قرنطین شوند تا از غصب زمین جلوگیری صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی در این رابطه، گفت که کار شهر جدید سروبی باید به شکل مرحله وار انجام شود، زیرا این یک پلان ده ساله است. وی افزود که زمین‌ها باید برای ماستر پلان تثبیت شوند و لست غاصبین با گارنیزیون شریک و همچنان نشر گردد تا زمین‌های غصب شده دوباره اعاده شود.

جلسه شورای عالی توسعه شهری، طرح مذکور را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.

متعاقباً عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل، طرح نهایی انتقال مدیریت ترافیک کابل به شاروالی کابل را به جلسه ارائه کرد.

وی در رابطه به وضعیت ترافیک شهر کابل، چالش‌ها و دستآوردهای ۹ ماهه شاروالی کابل در سکتور ترانسپورتی، معلومات داد و دلایل انتقال صلاحیت‌های مدیریت ترافیک به شاروالی را باز گو کرد و از شورای عالی توسعه شهری تقاضا نمود تا بورد تنظیم خدمات ترافیکی شهر کابل و انتقال بودجه مورد نیاز برای مدیریت ترافیک به شاروالی کابل را منظور نماید.

نصرالله ستانکزی رئیس بورد حقوقی ریاست‌جمهوری گفت که در رابطه با انتقال مسئولیت ترافیک، ضرورت به تعدیل بعضی از قوانین داریم تا مشکلات حقوقی در زمینه برطرف گردد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی گفت که خواست مردم تغییر مثبت در شهر است و همچنان مردم می‌خواهند بهبود در خدمات ترافیک را احساس کنند.

محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت گفت که با ایجاد یک بورد هماهنگی برای مدیریت ترافیک ما می‌توانیم در زمینه انتقال آن به شاروالی کابل بهتر عمل کنیم.

رئیس‌جمهور غنی طرح متذکره را جامع خوانده، گفت که مشکلات حقوقی در این زمینه، باید طی دو هفته حل گردد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که یک پلان واضح برای بهبود فعالیت‌های ترافیک ترتیب گردد و با اکادمی پولیس صحبت شود تا پولیس کارآمد ترافیک، مورد آموزش قرار گیرد.

محمداشرف غنی گفت که کابل به تغییر ضرورت دارد و باید سرک‌های این شهر مدیریت شوند، زیرا ما به کمبود سرک‌ها در کابل مواجه نیستیم، بلکه در مدیریت آن مشکلات داریم.

در اخیر، جلسه شورای عالی توسعه شهری طرح نهایی انتقال مدیریت ترافیک را به شاروالی کابل مورد تایید قرار داد.