ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
ارائه گزارش سالانه توسط سخنگویان در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 24 حوت 1395 ساعت 14:21

سخنگویان وزارت های تحصیلات عالی ، معارف، امور زنان ووزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در نشست خبری درمرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ، گزارش های کاری یک سالۀ شان را بارسانه ها شریک ساخت.


فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی کشور گفت " وزارت تحصیلات عالی در سال ۹۵ بودجه عادی وانکشافی خود را مطابق هدف که وزارت مالیه کشور تعین نموده بود به مصرف رسانده است.
موصوف می افزاید: این وزارت امتحان سراسری کانکور را برای سال ۹۶ مطابق سیستم بایومتریک اخذ مینماید این روند در دو مرحله در کابل با اشتراک ۴۳هزار متقاضی تطبیق گردیده است.
به گفته ایشان توزیع دیپلوم در پوهنتون های خصوصی ودولتی جریان داشته وکدام مشکل درین زمنیه وجود ندارد.


وی میگوید وزارت تحصیلات عالی بررسی جدی را از نحوه فعالیت پوهنتونهای خصوصی آغاز نموده ومراکز را در پوهنتونهای دولتی در عرصه تدریس، تحقیق وارتقای ظرفیت ایجاد نموده است.
در همین حال مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف می گوید در سال ۹۵ وزارت معارف، سروی مکاتب وشاگردان را آغاز نموده بود که در روشنائی آن ستراتیژی پنج ساله را تدوین نموده که با تطبیق این ستراتیژی معارف کشور از کیفیت خوب برخوردار خواهد شد."


وی افزود: وزارت معارف در امر مبارزه با فساد اداری ۶۶ قضیه را به مراجع عدلی وقضائی محول نموده  و۱۰ هزار بست خالی را از طریق امتحان رقابتی توسط کدر های جوان پر نموده است.
به گفته اقای مهرداد توزیع ۵ میلیون کتاب در ۱۵ ولایت کشور ادامه داشته و برای ۱۲ هزار معلم نمرات رهایشی در سراسر کشور  توزیع گردیده است.


وی خاطر نشان ساخت که در سال جاری برای ۳۰۰ هزار هموطن بی سواد ما کارگاه های سواد آموزی برگزار شده وهم چنان برای ۷۱ هزار معلم برنامه ارتقای ظرفیت تطبیق شده است.
هکذا  کبرا رضائی سخنگوی وزارت امور زنان درین نشست خبری می گوید که در سال ۹۵ ، وزارت امور زنان در عرصه توانمندی وپالیسی سازی وتطبیق قوانین به منظور افزایش حضور زنان در فعالیت های سیاسی واجتماعی در ۳۴ ولایت کشور فعالیت های قابل وصف را انجام داده است.


خانم  رضائی از ایجاد ۲۷ مراکز حمایوی جهت رسیدگی به مشکلات زنان خبر داده گفتند " در سال جاری ۶۰۴۶ قضیه شامل خشونت ، ازدواج اجباری مربوط به زنان به این اداره مواصلت ورزیده که ازین جمع به ۱۰۲۰ قضیه آن رسیدگی صورت گرفته است"
در همین حال سخنگوی وزارت اطلاعات وفرهنگ از فراهم آوری سهولت برای جوانان کشور تذکر داده گفتند " معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برای ۲۰هزار جوان با تخفیف ویژه در پوهنتونهای خصوصی زمینه تحصیلات را فراهم نموده است.
وی افزود " در سال جاری وزارت اطلاعات وفرهنگ ۲۴ میلیون افغانی را از ناحیه افغان تور عاید بدست آورده که این عواید در تناسب سال گذشته رشد چشمگیر را نشان میدهد.