ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
استخراج مواد ساختمانی در کشور زیر نظر وزارت معادن صورت می گیرد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 08 قوس 1396 ساعت 16:33

وزارت معادن وپترولیم به هدف بهره برداری مناسب از مواد ساختمانی درکشور موافقتنامه ای را با وزارت های شهرسازی ومسکن، اقتصاد، فواید عامه، انرژی وآب، احیاوانکشاف دهات و شاروالی کابل امضاء کرد. این توافقنامه روز چهارشنبه هشتم قوس سال روان از سوی مقام های این وزارتخانه ها به شمول شاروالی کابل در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت امضاء شد.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت: پس از این هرشرکت ساختمانی قرار داد کننده با این وزارتخانه ها، مواد ساختمانی مورد نیاز شان را زیر نظر وزارت معادن واز ساحات مشخص استخراج خواهند کرد.
سرپرست وزارت معادن وپترولیم همچنان گفت که بهره برداری بی رویه مواد ساختمانی تأثیر نا مطلوب بر وضعیت محیط زیست شهرها وبستر دریاها دارد. بربنیاد این توافقنامه هر شرکت قرار داد کننده ساختمانی در پایان تکمیل پروژه های شان پیش از تصفیه حساب مکلف اند به هدف بررسی نهایی به این وزارت مراجعه کنند.
###