ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
عواید ریاست مواد نفتی در سال جاری سه برابر افزایش را نشان میدهد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 25 حوت 1395 ساعت 10:03

این مطلب را وحید صمیم رئیس تصدی مواد نفتی در نشست خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود بیان داشت.


آقای صمیم علت افزایش عواید تصدی مواد نفتی را شفافیت ،مبارزه علیه فساد اداری وتغیر وتبدیل ۱۷۰ نفر کارمند این اداره دانسته افزودند مصارف وتخصیص در تصدی مواد نفتی متمرکز گردیده وبروکراسی سابق از بین برده شده است.


وی می افزاید " در مصارف تصدی مواد نفتی ۶۵ میلیون افغانی کاهش بوجود آمده که این کاهش یکی از عوامل بالارفتن عواید در تصدی مواد نفتی محسوب می شود."


رئیس مواد نفتی می گوید " نظر به هدایت کابینه طرزالعمل جدید برای اهداث تانکهای تیل وذخایر تیل معیاری روی دست است که با تطبیق این طرزالعمل بیروکراسی در عرصه تانکهای تیل از بین رفته و خطرات ناشی ازین تانکها از بین برده می شود "
در همین حال محمد ابراهیم شمس معین تصدی های وزارت تجارت می گوید " ۳۶ تصدی در چوکات وزارت تجارت فعالیت داشته که تمام فعالیت های آن مطابق قانون در جهت بالا بردن عواید از جانب وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان زیر نظارت قرار دارد"
وی می افزاید "گزارش تمام تصدی ها در وبسایت وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان نشر می شود وتمام معلومات وارقام پیرامون عواید این تصدی ها در آن موجود می باشد".