ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمک بلاعوض کشور جرمنی به افغانستان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 22 حوت 1395 ساعت 14:31

این مطلب را اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه در نشست خبری که در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار گردیده بود بیان داشت.
آقای عبدالرحیمزی گفت " کشور جرمنی موافقت نامه ۲۵۰ میلیون یورو را با حکومت افغانستان به امضا رسانیده که این مبلغ از طریق بودجه ملی در پروژه های زیربنائی به مصرف می رسد".
به گفته آقای عبدالرحیمزی ۱۸۰ پروژه در بودجه سال مالی جاری در نظر گرفته شده است درین پروژه ها مثمریت وموثریت به شکل جدی در نظراست که با تطبیق این پروژه ها تغیرات مثبت را در زندگی مردم افغانستان رونما خواهد ساخت.


وی افزود " درسال جاری در نظر داریم تا عواید مانرا بالا نگهداریم این امر مارا به خودکفائی میرساند علت بلند شدن بودجه اصلاحات اقتصادی، مبارزه بافساد، حمایت از سرمایه گذاری می باشد."
در همین حال مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت وصنایع سال ۱۳۹۵ را برای این وزارت سال پردستاورد عنوان کرده افزوند " صادرات افغانستان در سال مالی گذشته ۳۰ در صد افزایش را نشان میدهد.
وی اضافه کرد امسال ۱.۵ میلیارد تعهد سرمایه گذاری را از طرف تجار ومتشبثین خصوصی داریم که این امر باعث رشد و ثبات اقتصادی در افغانستان میگردد.


به گفته آقای قوقندی افغانستان از زندان ترانزیتی بیرون شده راه های بدیل ترانزیت در کشور صادرات وواردات افغانستان را افزایش داده است وزارت تجارت وصنایع افغانستان به منظور حمایت از تجار ملی در حدود ۹ هزار جریب زمین را در ولایات بزرگ افغانستان برای پارکهای صنعتی در نظر گرفته است.
هم چنان درین نشست خبری سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان  گفت : وزارت اقتصاد مصارف موسسات غیردولتی را در سال مالی گذشته که مبلغ ۸۲۵ میلیون دالر تخمین میشود طی گزارش به حکومت افغانستان پیشکش نموده اند.


سخنگوی وزارت اقتصاد می افزاید اموال موسسات غیر دولتی در ختم کار شان به دولت افغانستان تعلق میگیرد چراکه حکومت سهولت های لازم کاری را برای این موسسات فراهم نموده است.
ایشان می افزاید " وزارت اقتصاد در سال مالی گذشته ۳۲۶ موسسه غیر دولتی را ثبت وراجستر نموده که این امر علاقه موسسات غیردولتی را به نمایش میگذارد "
موصوف سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنائی را گام مهم در رشد وثبات اقتصادی در کشور عنوان کرده تصریح نمودند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی پروژه های انرژی سرمایه گذاری نموده که این سرمایه گذاری رشد فزاینده را بدنبال داشته کشور را به سوی خود کفائی اقتصادی سوق میدهد.