ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کامیابی ما در اتفاق ماست PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 18 جوزا 1396 ساعت 13:11

جنگ و فقر  دو پدیده یی  که تلخی زنده گی را بیشتر می سازد، برای ما در طی چند ده اخیر از نسلی به نسلی به ارث رسیده است.با این که همواره پیش کسوت های امور و نخبه گان ما تلاش کرده اند که کشور را ازین بد بختی برهانند،اما این تلاش ها به دست آورد های نه چندان پایدار منتج شده است.


فقر و نا آرامی در افغانستان دلایل بسیار دارد که توضیح و تحلیل آن  در این نوشته  کوتاه ممکن نیست ؛ولی در یک جمله می توان گفت که موقعیت جغرافیایی افغانستان سبب شده است که عوامل بیرونی بی شماری مولد ناآرامی و بی ثباتی در کشور گردد.
اما خوشبختانه در مقاطع مختلف تاریخ ،ما نشان داده ایم که با اتحاد و همدیگر پذیری می توان بر بسیاری ازین نا بسامانی ها فایق آمد و موجی از این بحران ها  را عقب زد.


اقوام و ملیت های ساکن دراین  کشور در مقابل توطیه های  بیگانه گان در کنار هم ایستاند و از نام و ناموس این سر زمین مانند بازوان یک تن دفاع کرده اند.
تاریخ سرشار از شجاعت و وطندوستی ما ،دشمنان آرامی و ثبات کشور مارا  ناگریز ساخته است که راه های دیگری را برای ویرانی  این سرزمین جستجو کنند. راه هایی که در کشور های مثل افغانستان متاسفانه نتیجه داده است و باعث هلاک آن کشور ها  شده است .
آن راه، تفرقه میان اقوام و ملیت هایی  است که در کنار ارزش های مشترک ملی ،ارزش های تاریخی و فرهنگی جداگانه مثل زبان ،قوم ،مذهب...نیز دارند.


این ها با تجربه هایی که از این طرح راهبردی  دارند، می دانند که میان مردمی که سالیان سال برادر وار در کنار هم زنده گی کرده اند  و حتا   رابطه خونی دارند چگونه شگاف ایجاد کنند.
خوشبختانه مردم افغانستان تجربه  های بی شماری از پنبه کردن چنین رشته ها را دارند.می دانند که چگونه در چنین اوضاع به مصلحت و منافع کشور ،که تامین کننده منافع تمام مردم ساکن در این سر زمین است فکر کنند و پای در چنین دام هلاک کننده نگذارند.
دشمنان آزادی و آرامی ما که از راه های دیگر برای تسلط به این کشور ناکام مانده ؛می خواهند با ایجاد تفرقه میان مردم و ترسیم درونمای تاریک از آینده کشور بتوانند به نیات شوم خود دست یابند.


بنا در این برهه بسیار اساس و سرنوشت ساز  تاریخی باید اتحاد و همبستگی خود را در مقابل دشمان این سر زمین   حفظ و از منافع ملی خود حمایت کنیم  و در کنار حکومت قرار بگیرم و نباید فریب توطیه ها و نیات شوم دشمن را بخوریم و  به هیچ عنوان اجازه ندهیم که دشمنان ما  با ایجاد تفرقه و نفاق میان ما به مراد برسند .صلاح و  کامیابی  ما و کشور عزیز ما در گرو همین همدیگر پذیری و اتفاق ماست و باید به هیچ قیمتی نگذاریم این گوهر یگانه را از دست بدهیم.