ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
اعمار سرکها برای کشور اهمیت شایان دارد PDF چاپ نامه الکترونیک
Administrator   
دوشنبه 20 جدي 1395 ساعت 00:00

شاهراه ها وسرکها ا زشاهرگ های اساسی رشد اقتصاد کشور به شما میروند. دولت افغانستان دراین راستا طی پانزده سال گذشته کوششهای فراوانی را براه انداخته است نه تنها اینکه راه ها وشاهراه های را که طی سالهای جنگ تخریب گردیده بودند به کمک کشور های کمک کنند وموسسات بین المللی وهم از بودجه دولت دوباره اعمارنموده است بلکه مصمم است تا راه ها وسرکها جدید را نیز به شکل اساسی آن اعمار نماید. پیشرفت اخیردراینمورد امضای قرارداد احداث سرک دره صوف ولایت سمنگان الی یکاولنگ ولایت بامیان به طول ۱۷۸ کیلومتر است که  توسط مسولین عالی رتبه دولت افغانستان و شرکت سرک و پل سازی چین(CRBC ) اخیراً به امضا رسیده است .


به قول مسولین وزارت فواید عامه این پروژه که به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به پایه اکمال خواهد رسید و جزء دهلیز شمال و جنوب افغانستان می‎باشد، دارای ۸ پل به سایز‎های مختلف، ۱۹۴ پلچک و ۵۹۵۰ متر دیوار استنادی می‎باشد که در مدت ۱۲۷۸ روز به پایه اکمال خواهد رسیدکه با اکمال این پروژه بخش های مهم از صفحات مرکزی کشوربا شمال وصل خواهد شد. همچنان گفته شده است که سرک بامیان کندهار که طول آن 555 کیلومتر است نیز تحت سروی وزارت فواید عامه کشور قرار دارد که امید میرود مرحله اعمار آن نیز آغاز وتکمیل گردد،که دراینصورت صفحات غرب وجنوب کشور با صفحات مرکزی و نیز صفحات مرکزی به شمال اتصال خواهد یافت واسباب رشد اقتصاد سراسرکشور را فراهم خواهد آورد وهم ارتباط سریع مردم را دراین مناطق مساعدخواهد ساخت که هم اکنون از راه های طولانی وبا صرف زمان زیاد صورت میپزیرد.


دولت افغانستان اعلام آمادگی کرده است که ، چه با بودجه ملی و یا  با کمکهای بین المللی، تا اعمار شاهراه های شرق به غرب و شمال به جنوب کشور را نیز عملی بسازد که  اجرای این پروژه ها نیز نقش مهمی در انکشاف و توسعه کشور خواهند داشت.
امضایی قراردادسرک یکاولنگ _ دره صوف  خبر خوش برای تمام مردم وبخصوص کسانیکه از این راه ها استفاده مینمایند ویا درمسیر آن قرار دارند میباشد.


باید گفته شود که تاکنون پروژهای زیاد دربخش اعمار سرکها رویدست گرفته شده است که بدبختانه تاهنوز نسبت مشکلات امنیتی وسهل انگاری تامین کننده گان بخش مالی این پروژه ها که اکثرکشور های کمک کننده وموسسات بین المللی بوده است به تاخیر افتاده است و یا با مشکلات مواجه میباشد.   بطور نمونه قرار بود شاهراه کابل – بامیان – هرات درمدت سه سال به کمک کشور ایتالیا چند سال قبل  به اتمام میرسید ولی تاکنون تنها بخشی از این سرک به پایه اکمال رسیده است درحالیکه باید تمام 700 کیلومتر مکملاً ساخته میشد.
نکته دیگری که وزارت فواید عامه وسایر بخش های دولتی باید  به آن متوجه باشند، ترمیم سرکهای تخریب شده است، اکثراًپروژه های اعمار سرکها که درسالهای قبل  عملی گریده است متاسفانه  ترمیم بخش های تخریب شده ان کمتر درنظر گرفته میشود که درصورت تکرار این پالیسی اکثر سرک های اعمار شده به مخروبه مبدل خواهد گردید وتلاش ها ی انجام شده ضایع خواهد شد.


یک نمونه ازاین سرکهای شاهراه تخریب شده کابل کندهار است که شکایات زیاد از آن هم درمطبوعات وهم در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده  است که خوشبختانه اخیراً تصمیم گرفته شده است که در بخش ولایت زابل این سرک ترمیم گردد. لازم است تا تمامی سرک یادشده دوباره ترمیم گردد و درصورت امکان سرک موازی در ساحات که  ازدحام ترانسپورتی آن زیاد است نیز درنظر گرفته شود. این شاهراه که دراوایل حکومت موقت وانتقالی کار آن آغاز شد تا کنون به شکل اساسی ترمیم دوباره نگردیده است.


ضرورت است تا سایر شاهراه های کشور ترمیم مجدد گردیده و یک پروسه سیستماتیک ومعیاری بخاطر ترمیم شاهراه ها و سرکها توسط بخش های مربوط درنظر گرفته شود.
خوشبختانه اخیراً دربخش خط آهن هم شاهد اخبار خوش برای کشور هستیم که افتتاح خط ریل چین _ حیرتان و آقینه _ ترکمنستان مراحل آغازین این بخش میباشند امید میرود که درپهلوی اعمار سرکهای موتر رو در داخل کشور شاهد  اعمار خط آهن که شمال وجنوب وغرب وشرق کشور را باهم وبا کشورهای خارجی وصل نماید نیز باشیم.
-------------------------------------------------------------