faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
پیام رئیس مرکز

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت  مرکزی است که فاصله میان مردم، حکومت و رسانه ها را از بین می برد.

در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت  یک تیم مسلکی وجوان به هدف بلند بردن ظرفیت ها، دادن اطلاعات و اگاهی عامه به مردم خود ، مشغول خدمت است.

 

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برای تدویر کنفرانس ها وسایل مجهز دارد و ژورنالیستان، ماموران حکومتی و کارمندان دولتی در راستای ارتقای ظرفیت های مسلکی خود از آن بهره مند می شوند.

 

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت از آغاز کار تا امروز برای مردم خود خدمات ارزشمندی ارائه کرده است. ما باور داریم که دست آوردهای همچو همکاری خوب بین حکومت و رسانه ها برای مردم ما آشکار خواهد بود.

 

اهداف اساسی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، شریک ساختن معلومات به شکل سریع در اداره های حکومت، ایجاد سهولت ها برای نماینده گان رسانه های ملی و بین المللی و اگاهی مردم از دست آوردها و پیشرفت های حکومت  است. هدف دیگر مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، ظرفیت سازی سخنگویان حکومتی به شکل موثر آن می باشد.

 

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت  نهادهای زیاد دولتی را افتتاح نموده و از کارکردها، همکاری ها و پیشرفت  آن ها نظارت می کند. این مرکز در راستای امنیت، فرهنگ و پیشرفت نشست های زیادی را تدویر نموده که هدف آز آن ایجاد هماهنگی موثر بین مقامات دولتی و همکاران بین المللی آن ها است.

 

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان برای صحت و تدقیق معلومات، اقدامات موثری انجام داده است و سعی می کند از اشتباهات جلوگیری شود.  بسیاری از مقام های بلند رتبه دولتی و همکاران آن ها با استفاده از سهولت های مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در وقت کم کنفرانس های زیادی را تدویر نموده اند و برای اطلاع و خبردهی به مردم زمینه را مساعد کرده است.

 

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سعی می کند آن اهداف خود را به دست بیاورد که در این چند سطر بیان شده نمی تواند.  رهبری این مرکز افتخار دارد که از طریق اعضای با تحربه خود در وقت کم بنیادهای کار خوب را گذاشته است.

 

ما ارزو داریم، این مرکز در نتیجه کوشش های خود در راستای اگاهی عامه مردم کارهای موثری انجام دهد.